SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


SUPERLATIVE FORM OF ADJECTIVES

(SIFATLARIN EN ÜSTÜNLÜK DERECES!)

Sıfat tek heceli ise superlative(en üstünlük) şeklinde sıfatın başına The sonuna “-est

alır. Comparative’de “daha” anlamı varken, superlative’de “en” anlamı vardır.

Mary is taller than Tom.

Mary; Tom’dan daha uzun boyludur.

Susan is the oldest of all the students.

Suzan öğencilerin en yaşlısıdır.

Erzurum is colder than Adana.

Erzurum, Adanadan daha soğuktur.

My hair is longer than your hair.

Benim saçım seninkinden daha uzundur.

istanbul is bigger than Kayseri.

istanbul, Kayseri’den daha büyüktür.

“-er” veya “est” bazı iki heceli sıfatlarada ilave edilebilir ( Özellikle sonu “-er,-ow,

-ple, -ble,-y,-ly” ile biten sıfatlara):

Adjective(Sıfat) Comparative (Üstünlük) Superlative(En üstünlük)

tall = uzun taller = daha uzun the tallest = en uzun

new = yeni newer = daha yeni the newest = en yeni

short = kısa shorter = daha kısa the shortest = en kısa

fast = hızlı faster = daha hızlı the fastest = en hızlı

old = yaşlı older = daha yaşlı the oldest = en yaşlısı

Adj Comparative Superlative

narrow = dar narrower = daha dar the narrowest = en dar

clever = akıllı cleverer = daha akıllı the cleverest = en akıllı

 

Sonu -y ile bitip bir önceki harf sessiz ise -y düşürülüp comparative (üstünlük) şeklinde

-ier,superlative şeklinde ise -iest sıfatın sonuna eklenir.

Tom’s car is larger than Helena’s car.

Tom’un arabası Helena’nın arabasından daha büyüktür.

iki sessiz harf arasında kısa bir sesli bulunan tek heceli sıfatların Comparative ve

Superlative şeklinde son harf tekrarlanıpdaha sonra -er,-est eklenir.

My mother is fatter than your mother.

Benim annem senin annenden daha şişmandır.

sonu -e ile biten sıfatlara -r,-st eklenir.:

Adj Comparative Superlative

Nice = güzel, hoş nicer = daha güzel, hoş the nicest = en güzeli

Large = geniş larger = daha geniş the largest = en geniş.

Brave=cesur braver = daha cesur the bravest = en cesur.

Simple=basit simpler = daha basit the simplest = en basit.

Wise=zeki wiser = daha zeki the wisest = daha zeki

Adj Comparative Superlative

Happy = mutlu happier = daha mutlu the happiest = en mutlu

Pretty = güzel prettier = daha güzel the prettiest = en güzel

Adj Comparative Superlative

Big bigger the biggest

Thin thinner the thinnest

Fat Fatter the fattest

 

Mary is the fattest person I’ve ever seen.

Mary gördüğüm en şişman kişidir.

My typewriter is better tan your’s.

Benim daktilom seninkinden daha iyidir.

I have got less money than Tom.

Tom’dan daha az param var.

GENERAL EXERCISES : Genel alıştırmalar

The Mississippi is the longest river in the world.

Mississippi dünyanın en uzun nehridir.

China is the most crowded country in the world.

Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir.

Everest is the highest mountain in the world.

Everest dünyanın en yüksek dağıdır.

Mustafa Kemal Atatürk is one the greatest statesman in the world.

Atatürk dünyanın en büyük devlet adamlarındandır.

Lake Van is the largest in Turkey.

Van Türkiyenin en büyük gölüdür.

Mount Ağrı (Ararat) is the highest in Turkey.

Ağrı Türkiye’nin en büyük dağıdır.

Mercedes is the most expensive car of all.

Mersedes hepsinden en pahalı arabadır.

Cheetah is the fastest animal in the world.

Çita dünyanın en hızlı hayvanıdır.

good = iyi better = daha iyi the best = en iyi

bad = bad worse = daha kötü the worst = en kötü

far = uzak farther = daha uzak the farthest=en uzak

little = az less = daha az the least = en az

many = çok more = daha çok the most = en çok

 

Two-Three syllable adjectives

Comparative form iki nesne arasında farkları anlatmak için kullanılır. iki ve daha

fazla heceli sıfatların comparative halini oluşturmak için sıfatın başına more getirilir.

Örnek:

London is more exciting than Ankara

Londra, Ankara’dan daha heyecanlıdır.

Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken “en” uzun, “en”

kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır. iki ve daha fazla heceli sıfatların

superlative halini oluşturmak için sıfatın başına the most getirilir.

Örnek

New York is the most exciting city in the USA.

New York Amerika’nın en heyecan verici şehridir.

Hande is more beautiful than Hatice.

Hande Hatice’den daha güzeldir.

Mary is the most hardworking person I’ve ever met.

Karşılaştığım en çalışkan insan Mary’dir.

Women are more intelligent than men

Kadınlar erkeklerden daha zekidir.

Adjective Comparative Superlative

beautiful more beautiful the most beautiful

expensive more expensive the most expensive

hardworking more hardworking the most hardworking

important more important the most important

Dangerous more dangerous the most dangerous

 

Aşşağıdaki iki heceli sıfatlar hem er-est hemde more most ile kullanılabilir.

EXERCISE A: Complete the sentences with the adjectives in brackets. (use the

comparative or superlative form)

Alışştırma A: Parantez içerisindeki sıfatları kullanarak cümleleri tamamlayınız.

(comparative ve superlative halleri kullanınız)

1- Mathematics is ............................................ (difficult) subject.

2- Ronaldo is ............................................ (popular) footballer in the world.

3- istanbul is ............................................ (crowded) city in Turkey.

4- The girl is ............................................ (happy) than the boy.

5- The Nile is ............................................ (long) river in the world.

6- A motorbike is ............................................ (fast) than a bike.

7- Good health is ............................................ (important) thin in life.

8- Old people are ............................................ (experienced) than young people.

9- Jane was ............................................ (beautiful girl at the party.

10- Box is ............................................ (dangerous) of all sports.

11- Armchairs are ............................................ (comfortable) than chairs.

Two-Syllable Adjective Comparative Form Superlative Form

clever cleverer cleverest

clever more clever most clever

gentle gentler gentlest

gentle more gentle most gentle

friendly friendlier friendliest

friendly more friendly most friendly

quiet quieter quietest

quiet more quiet most quiet

simple simpler simplest

simple more simple most simple

 

IF CLAUSES TYPE 2

UNTRUE IN THE PRESENT OR FUTURE

Şu Anda ya da Gelecekte Doğru Olmayan

Type 2 Hayali fiart” olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmiş zaman kullanılmasına

rağmen aslında geçmiş zamandan bahsedilmemektedir. Bu nedenle gerçek olmayan

geçmiş diye adlandırılmıştır.

En yaygın kullanım şşekli:

IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)

If I had enough money, I would lend you some.

(Eğer yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)

If I were rich , I would buy a mercedes.

(Eğer zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.)

If I knew the answer, I would tell it to you.

Cevabı bilsem sana söylerim / söylerdim.

If he didn’t drink so much, he wouldn’t cough so much.

Bu kadar çok içmese, bu kadar çok öksürmez / öksürmezdi.

If I had a map, I would lend it to you.

Eğer haritam olsaydı, onu size ödünç verirdim.

If he studied more, he would pass the exam.

Daha fazla çalışsaydı, sınavı geçerdi.

If he weren’t working now, he could come to our party.

Eğer şu anda çalışıyor olmasaydı, partiye gelirdi.

They would buy a new house if they had more money .

Biraz daha paraları olsa, ev alırlardı.

 

Complete with the appropriate words. (Conditional Sentences Type II).

1. If he ............ (play) the lottery, he ............ (have) a chance to hit the jackpot.

2. If I ............ (be) rich, my life ............ (change) completely.

3. I ............ (buy) a villa, if I ............ (find) a cheaper one.

4. I ............ (invite) all my friends if I ............ (have) a party.

5. We ............ (have) great parties if my friends ............ (come) to my island.

6 . If you ............ (take) a taxi, you ............ (miss) the airplane.

7. If today............ (be) Sunday, we ............ (get up) late.

8 If I ............ (be) you, I ............ (study) more.

9. What ............ you..............(do), if you ............ (be) the Prime Minister?.

10. If today ............ (be) holiday, where ............ you .................(go)?

11. If the weather ............ (be) better, we ............ (go) for a picnic.

12. If you ............ (wear) a red tie, you............ (look) completely different.

13. If I ............ (be not) so hungry, I ............ (give) you some apple pie.

14. If I ............ (have) her telephone number, I ............ (tell) it to you.

15. If I ............ (know) the answer of the question, I ............ (tell) you.

16. If it ............ ( rain) Nina ............ (take) an umbrella with her.

17. If Susan............ (study) harder, she ............ (be) better at school.

18. If we ............ (live) in Rome, Tom ............ (visit) us.

SUMMARY (ÖZET)

Sıfat tek heceli ise superlative(en üstünlük) şeklinde sıfatın başına THE sonuna

–EST alır. Comparative’de daha lık anlamı varken, superlative’de en lik anlamı vardır.

Mary is taller than Tom.

Mary; Tom’dan daha uzun boyludur.

Susan is the oldest of all the students.

Suzan öğencilerin en yaşlısıdır.

iki sessiz harf arasında kısa bir sesli bulunan tek heceli sıfatların Comparative ve

Superlative şeklinde son harf tekrarlanıpdaha sonra –er,-est eklenir.

Big bigger the biggest

Thin thinner the thinnest

Mary is thinner than Janet. Mary,

Janet’ten daha zayıf.

Two-Three syllable adjectives.

. iki ve daha fazla heceli sıfatların comparative halini oluşturmak için sıfatın başına

more getirilir.

London is more exciting than Ankara.

Londra, Ankara’dan daha heyecanlıdır.

iki ve daha fazla heceli sıfatların superlative halini oluşturmak için sıfatın başına

the most getirilir.

New York is the most exciting city in the USA

New York Amerika'nın en heyecan verici şehridir.

IF CLAUSES TYPE 2

fiartlı Cümleler 2. Tip

IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)

If I had enough money, I would lend you some.

Eğer yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.

If I were rich , I would buy a mercedes.

Eğer zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.

 

TEST XVI

1- A motorbike is------------------------ than a bike.

a) tall

b) young

c) old

d) faster

2- Good health is ------------------------ than in life.

a) important

b) more important

c) dangerous

d) nice

3- Old people are ------------------------ than young people.

a) more experienced

b) experienced

c) tallest

d) fastest

4- Jane was------------------------ girl at the party.

a) more beautiful

b) the most beautiful

c) colder

d) older

5- Armchairs are ------------------------ than chairs.

a) comfortable

b) difficult

c) more comfortable

d) youngest

6- If the weather ……………. better, we ……………..go for a picnic.

a) was/will

b) were/would

c) are/would

d) is/ would

 

7- If I……………… the answer of the question, I …………….. tell you.

a) know / would

b) read / would

c) knew / would

d) known / will

8- If it …………………. Nina…………………take an umbrella with her.

a) rain / will

b) rained / will

c) rains / would

d) rained / would

9- If Susan…………………. harder, she ………………….. be better at school.

a) studied / would

b) study / would

c) will study/would

d) is / would

10- If we………………………..in Rome, Tom……………………………..visit us.

a) live / would

b) lived / would

c) lived / will

d) had lived / will

CEVAPLAR

1. D
2. B
3. A
4. B
5. C
6. B
7. C
8. D
9. A
10. B
KEY TO THE EXERCISES
1. the most difficult
2. the most popular
3. the most crowded
4. happier
5. the longest
6. faster
7. more important
8. more experienced
9. the most beautiful
10. the most dangerous
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
-1 #4 kank 05-05-2016 13:59
:P :-? :-* 8) 8) ;-) :-) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Alıntı
 
 
-1 #3 jack 26-02-2016 14:09
;-) :-| 8)
Alıntı
 
 
+2 #2 jack 26-02-2016 14:08
Güzel
Alıntı
 
 
0 #1 Melis Sinem 19-12-2015 17:00
:oops: :cry: :-x :zzz :P :sigh: :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x uffffff Türkçesi eredeeeeeeee
Alıntı