SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Sözleşmenin Tarafları

Madde 1 - Bu sözleşme, bir tarafta ………………………………. Okul-aile Birliği (Bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta işletmeci …………………… (Bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2 - Birliğin adresi ……………………………………. olup Tel no: ………….. Faks no: ……………Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………………………… Ev tel. no: .................... İş tel. no: .................

Her iki taraf da yukarda belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

İş Tanımı

Madde 3 - Sözleşme konusu iş;  Samsun İli …………. İlçesi ………. ada ……. parsel …….. m2 yüzölçümlü ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmaz mal üzerinde bulunan ……………………………………. yaklaşık ……… m2‘lik kantinin işletme hakkının verilmesi (kiralama) sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

Sözleşmenin Bedeli

Madde 4 - İş bu sözleşmenin komisyonca 9 ay üzerinden  belirlenen yıllık kira bedeli …………….- YTL’dir. Yüklenici bu bedeli peşin veya eşit taksitler hâlinde 9 ayda ödeyebilir.

Vergi, Resim, Harçlar, Diğer Giderler

Madde 5 - Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Süresi ve Yıllık Artışları

Madde 6 - İş bu sözleşmenin süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 yıl süreyle uzatılabilir.

Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.

Madde 7 - Kira Ödenmesindeki Esaslar

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin (…………..-YTL) %20 sini (…………..-YTL) İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, % 80 ini de (…………….- YTL) birliğin göstereceği hesaplara ilgili ayın 04-10 tarihleri arasında yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Kesin Teminat ve İade Şekli

Madde 8 - Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira bedelinin % 6 oranında olup ………….- YTL’dir. Kesin teminat, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişkisiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla yüklenicinin işi bırakması veya sözleşme bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kendisine iade edilir.

Genel Hükümler

Madde 9 - Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

Madde 10 - Kantinin işletilmesinde 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı durumlarda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir.

Madde 11 - Sözleşme konusu  kantinin elektrik, su, doğalgaz, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilat müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde malmüdürlüklerine ödenmek üzere yüklenici tarafından okul idaresine ödenir.

Madde 12 - İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, idarece mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzeme de (ocak, masa, sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağında yer alır ve yukarıda adı geçen idare yetkilileri ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.

Madde 13 - İşletme hakkı sona erdiğinde işletilme hakkı verilen yer, yüklenici tarafından kantinin bulunduğu idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakla yüklenici kullanımına bırakılan malzeme tam ve sağlam olarak teslim alınır.

Madde 14 - Yüklenici;

Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla (yangın tüpü ve benzeri),

Gerektiğinde okulun genel görünümüne uygun boya, badana gibi onarımları yapmakla,

Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmâl ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyanı tazmin etmekle

yükümlüdür.

Madde 15 - Yüklenicinin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, kantinde sağlığa ve genel ahlâka aykırı maddelerin öğrencilere satılması veya eğitim-öğretim ortamını bozucu davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı fesh edilir. Bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.

Madde 16 - İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulundurulamaz.

Madde 17 - Yüklenici, Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı Genelgesinin ekinde “Okul Kantinleri Denetin Formu” ile getirilen yükümlülükler ile Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların bu konudaki düzenlemelerine uymak zorundadır.

Madde 18 - İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde “bira” dâhil alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantinlerde öğrencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması  zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksine uygunluk şartları aranır.

Madde 19 - İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi, Bakanlığımız ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması, satışının yapılması durumunda tebligatı müteakip 15 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır.

Madde 20 - İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarak aylık işletme bedelinin % 10 u oranında günlük ceza uygulanır.

Madde 21 - Kantinin işletilmesinde meslekî ve teknik eğitim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlikçe gerekli önlemler alınır.

Madde 22 - Yüklenici, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği “Ücret Tarifesi”ni öğrencilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asar.

Madde 23 - Yüklenici, sözleşme süresinin bitiminde  7 gün içinde tahliye etmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci madde hükümleri uygulanır.

Madde 24 - Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin takibi, birlik ve okul yönetimi tarafından yapılır. Bu sözleşmede yer alan hükümlere uyulmadığı birlik yönetimince tespit edildiğinde sözleşme, birlik kararı ile fesh edilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 25 - Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hâl mercii Vezirköprü Mahkeme ve İcra Daireleridir.

Yürürlük

Madde 26 - Bu sözleşme, …./…../…….. tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 25 maddeden ibaret olan bu sözleşme; birlik ve yüklenici tarafından okunup taraflarca iradelerin örtüştüğü anlaşılmış olarak …./…./…… tarihinde 4 nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır.

Madde 27 - Söz konusu yerleri hâlen işletenlerle ilgili feshi gerektiren bir hususun bulunmaması, yıllık kira artışının yapılması ve ihale komisyonunca uygun bulunması halinde birlikçe sözleşmeleri yenilenir.

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 1: Yüklenicinin değişmesi durumunda, okul kantinine yapılan tesis masrafları, kullanım süresi de dikkate alınarak Okul, Okul Aile Birliği, İlçe Milli Eğitim temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

Madde 2: İşletmeci tarafından sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde sözleşme fesh edilecek ve bu yerin kiralama işlemleri idaremizce yapılacaktır.

Madde 3: Kantinde işçi çalıştırılırken mutlaka Okul Müdürlüğünün izni alınacak, kantinde çalışan ve çalıştırılacak işçilerin nüfus kayıt örnekleri, açık adresleri, sabıka kayıtları ve sağlık raporu mutlaka alınıp idareye teslim edilecek, işçilerin okuldaki görevli ve öğrencilere karşı görgü ve nezaket kurallarına uymaları sağlanacaktır.

Ayrıca; kantinde çalışacak kişilerin kılık kıyafetleri düzgün ve bakımlı olmasına dikkat edilecek ve mutlak önlük giymeleri sağlanacaktır.

Madde 4: Ne sebeple olursa olsun satış alanlarında hiçbir şekilde öğrenci çalıştırılmayacak ve servis yaptırılmayacaktır.

Madde 5: Kantin satış alanının ve servis alanlarının mutlaka günlük temizliği yapılacak, satışı yapılan gıda maddelerinin kullanma tarihlerine dikkat edilecektir.

Madde 6: Çay servisi birinci teneffüse yetiştirilecek, kullanılacak çay vb. içeceklerin kaliteli olmasına dikkat edilecektir.

Madde 7: İdarece bir fiyat tarifesi önerilmesi halinde önerilen bu fiyat tarifesine uygun satış yapılacak, malzemeler okul müdürlüğünün onayı ile satılacaktır.

Madde 8: İşletme hakkı sona erdiği veya iptali halinde işletme hakkı sahibi, Okul Aile Birliği tarafından işletme hakkı verilen yer(kantin) idareye teslim edilmediği takdirde, günlük 30.00TL ceza ödenir. Ayrıca komisyonca belirlenecek ecri misil alınır.

Madde 9: Kantin kirası, elektrik ve su ücretleri mutlaka zamanında ödenecektir.

Madde 10: Hizmette aksama ve idarece tahliyesine lüzum görülen durumlarda ve yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilecektir. Tahliye tebligatı müteakip 7 gün içinde yapılacaktır.

 

Not : İş bu Sözleşme 27 genel ve10  özel şart olmak üzere toplam 37 maddeden oluşmaktadır.

 

 

Okul Müdürü                 Birlik Başkanı                            Yüklenici
Benzer İçerikler: