SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


MÜLKİYETİ ÖZEL İDAREYE AİT OLUP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİSLİ VE

BU BAKANLIĞA BAĞLİ OKUL VE EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNAN

KANTİN, AÇIK ALAN VE SALONLARIN İŞLETME ŞARTNAMESİ

İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ VE MİKTARI

Mülkiyeti özel İdareye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul ve Kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine dair Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 15.03.2004 tarihinde

İmzalanan protokol gereği Cumhuriyet İlköğretim Okulu Kantin Açık alan ve salonları Okul Aile Birliği adına aşağıdaki şartlarla kiraya verilecektir.

Madde1- Cumhuriyet İlköğretim Okulu Kantinleri Kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabidir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL
Madde 2
-2009 Yılı için tahmini aylık kira bedeli 343,00  TL dir.

İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

Madde 3: İhale 16.09.2009 Çarşamba günü saat 10.30 de Vezirköprü Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürlüğünde Kantin ihale Komisyonunca yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI Madde 4: İhaleye katılacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A-Kanuni ikametgâhı olması,

B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C-Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

D- İdareden alınacak örneğine uygun taahhütname vermesi

E-Bu şartnamenin 7. nci maddesinde yazılı diğer belgeleri bir zarf içinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekir.

F-Noksan belge ile ihaleye müracaat edilemez.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Madde 5: Ağır hapis veya (6) aydan fazla hapis veya "zimmet-ihtilas-irtikâp-rüşvet-hırsızlık-dolandırılıcılık-sahtecilik-inanci kötüye kullanma-dolanlı iflas" gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalelerine alınmayacaklardır.

Yapılacak ihaleye tüzel kişiler alınmayacak, sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi
olmay
ı taahhüt eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

Önceki yıllarda üzerine Okul Kantini ihalesi yapılarak sözleşme imzalayan isteklilerden ancak sözleşme hükümlerine uymadığı için İdare tarafından sözleşmesi fesih edilen kişiler bu ihaleye katılamazlar.

İhaleye çıkarılan Okul kantini işlerinde; bu işlerden birinin ihalesi, yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazandığı ihale komisyonunca karar verilen kişiler yapılacak olan diğer okul kantini ihalelerine katılamazlar.

Yukarıdaki şartlara uymayan kişilerin ihaleye katılması ve üzerine ihale kalması halinde sözleşme yapılmış olsa bile sözleşme bozularak teminat gelir kaydedilir ve iş yeniden ihale edilir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 6: A-Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a)               Tedavüldeki Türk Parası.

b)      Kanunun 26.maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller.
B-Teminatların teslim yerleri

a) Okul Aile Birliği hesabına yatırarak alındı makbuzunu ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.

b)Üzerine ihale yapılanların teminatları kati teminata çevrilir. Üzerine ihale yapılmayanların teminatları ise hemen geri verilir.

C- Bu işin geçici teminat miktarı, ihaleye esas yıllık muhammen bedelin %3'ü oranı kadardır.

 

 

 

TEKLİFLERİN HAZİRLANMASİ

Madde 7: Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a)Nüfus cüzdanı örneği

b)İkametgâh Senedi

c)Öğrenim Belgesi sureti (En az ilkokul mezunu olacak)

d)İşin adına düzenlenmiş geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu

e)Cumhuriyet Savcılığından ihale tarihi itibari ile son 6 aylık süre içinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına dair (iyi hal kâğıdı) belgesi

f)İdareden alınacak örneğine uygun taahhütname

g)Mesleki ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve işyeri açma belgelerinden birine sahip olması.

Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak bir zarfa konulacak ve bu zarf ile birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunulacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Madde 8: Teklifler ilanda belirtilen saatte ihale komisyonu huzurunda kapalı zarf veya sözlü olarak verilecektir. Saat ayarında (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

TEKLİFLERİN ALINMASI

Madde 9: Teklifler belirtilen yer, gün ve saatte ihale komisyonunca isteklilerden hazır bulunanların huzurunda alınacaktır.

Şartnamelerde yazılı belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin belgeleri kendilerine iade olunur.

İhale zamanında hazır bulunmayan istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler
ve bunlar ihaleye katılamazlar.

İDARENİN YETKİSİ

Madde 10: İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte veya takdir ettiğine vermede idare serbesttir.

İSTEKLİNİN YETKİSİ

Madde 11: İstekli, teklif verildikten sonra teklifinden geri dönemez. Ancak; Taraflar en az bir ay önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshe her zaman yetkilidirler.

ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ Madde 12: Teklifler verildikten sonra zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.

İHALENİN ONAYI

Madde 13: İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde İta Amirlerince onaylanır veya iptal edilir, ita Amirlerince onaylanan ihale karartan onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır.

Mektubun tebliğ tarihi bilinmemesi veya tebliğin postaya verilmesini takip eden 7.nci günden sonra yapması veya tebliğin hiç yapılmaması hallerinde mektubun postaya verilmesini takip eden 7.nci günü, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır.

İhale kararının İta Amirlerince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir.

SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT

Madde 14: ihaleyi kazanan gerçek kişilerden yıllık ihale bedelin % 6'si oranında kati teminat alınacaktır.

İta Amirince onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 10 gün içinde

Teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı

Takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur geçici teminat gelir kaydedilir.

VERGİ, RESİM, HARÇLARLA, SÖZLEŞME GİDERLERİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ

Madde 15: ihale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri istekliye aittir. 506 S Kanunun ve bunun değişikliklerine dair olan kanun hükümlerine göre ödenecek primler istekliye aittir.

İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ, SÜRE UZATIMI VERİLME ŞARTLARI

Madde 16: Kira süresi …../09/2009 tarihinden başlamak üzere bir yıldır.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından isteklinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. On beş(15) gün içinde işe başlamayan istekliye 10 gün süreli tebligat çekilir ihtara rağmen aynı durum devam ederse ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, iş fesih edilerek teminatı gelir kaydedilerek iş yeniden ihale edilir.

KIRANIN ÖDEME YERLERİ VE ŞARTLARI İLE GECİKME HALİNDE ALİNACAK CEZALAR

Madde 17: Aylık kira, toplam işletme bedeli; Milli Emlak Müdürlüğüne arz bedeli olarak ödenmesi gereken gayri Safi Gelirin % 3'ü (Yüzde üç) ile aylık olarak belirlenen net kira miktarı toplamıdır.

Aylık kira her ayın 1. ci günü akşamına kadar Okul Aile Birliğinin  Şubesinde Bulunan……………………….olu hesabına yatırılacaktır.

Kiralar 9 ay ödenecektir. (…………-Temmuz-Ağustos aylarında kira ödenmeyecektir.)

Gününde ödenmeyen işletme Bedeli-Aylık Kira en yüksek yasal faiz haddi üzerinden tahsil olunur. Bir yıl içerisinde (2) defa işletme bedelini zamanında ödemeyenlerin işletme sözleşmeleri kayıtsız şartsız Okul aile birliği tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.

Sözleşme yapılmadan önce bir aylık kira bedeli kadar nakit miktar, depozito olarak Okul

aile birliğine ait Ziraat Bankası Şubesinde bulunan…………………………………… nolu

depozito hesabına yatırılacaktır.

Sözleşmenin Okul aile birliği tarafından fesih edilmesi halinde kiracıdan alınan depozito kira borcu varsa ilgili okulun kirasına, borcu yok ise Okul aile birliği hesabına gelir kaydedilir ve iade edilmez.

TESLİM ALMA SEKİL VE ŞARTLARI

Madde 18: İşletme hakkı verilecek kantin, açık alan ve salon gibi yerlerin bulunduğu yer, mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir.

Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı. pencere, dolap, musluk, lavabo gibi levazım tam ve sağlam olup olmadığı, işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisindeki malzemede (ocak,masa,sandalye vb.) bulunuyorsa bunlarla çeşitleri ve değerleri itibariyle ayrı ayrı belirtilir.

Teslim tutanağı adı geçen okul aile birliği yetkilileri ile işletme hakkı verilen şahıs tarafından
imzalanır.

 

TESLİM ETME SEKİL VE ŞARTLARI

Madde 19: işletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer. İşletmeci tarafından kantin, açık alan ve

Salonların bulunduğu daire yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta işletme hakkı verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen malzemenin de sağlam olup, olmadığı yazılır. Noksan olan. Kırılan veya kaybolan malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir.

Bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer özel idare Müdürlüğüne yatırılır.

İşletme hakkı süresi sona erdiği veya idarece süresinden evvel iptali halinde işletme hakkı sahibi şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde beher geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarak aylık işletme bedelinin % 10'u oranında günlük ceza ödenir.

İŞLETME HAKKI VERİLEN YERİN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Madde 20: İşletme hakkı verilen şahıs. Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır.

Gerektiği taktirde istekli binanın genel görünüm ve ahengine uygun boya badana gibi onarımları bedelsiz olarak yapar. Tedbirsizlik dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı işletme hakkı verilen şahıs Özel idareye öder.

 

 

 

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Madde 21: Kantin, açık alan ve salonların işletilmesi sırasında 1.1.1991 tarihinden geçerli 3100 sayılı kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz mutlaka kullanılacaktır.

Bir takvim yılı içerisinde üç kez satış fişinin verilmediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilerek teminatı gelir kaydedilerek iş yeniden ihale edilir.

ELEKTİRİK SU GİDERLERİ

Madde 22:Kantin, açık alan ve salonların elektrik, su, havagazı ( doğal gaz) ısınma tesisatı mümkün olduğu takdirde ayrılacak ve giderleri işletici tarafından karşılanacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde söz konusu giderler karşılığı olarak Okul müdürlüğünce kurulacak Komisyonunun belirleyeceği miktar nakit olarak işletici tarafından o ayı izleyen ayın beşinci günü mesai bitimine kadar Milli Emlak Müdürlüğüne yatırılacaktır. Yatırılıp yatırılmadığı da okul aile birliğince takip ve kontrol edilecektir

KANTİNLERDE UYGULANACAK FİYAT TARİFESİ VE FİYATLARIN TESBİTİ

Madde 23:Kantin, açık alan ve salonlarda satılacak malların fiyatları okul idaresi ve okul aile birliğince tespit ve kontrol edilir. Satışlar bu fiyatlar üzerinden yapılacaktır. Buna uyulmadığının tespit edilmesi ve bunun bir yılda üç kez tekrar edilmesi halinde sözleşme okul aile birliği tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Denetimler okul müdürlüğü ve okul aile birliğince yapılacaktır.

İŞLEME HAKKI VERİLEN KİŞİLERİN UYACAĞI KURALLAR

Madde 24: İşletme hakkı verilen yerde düşük dereceli de olsa bira dahil alkollü içkiler ile tütün ve tütün ürünleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya. dışında devletin güvenliği, örf ve adet, genel ahlaki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.

İşletmeci tam hizmet verebilmesi için okulun mesai saatlerine; düzen ve disiplinine uyacak, bu hususta okul müdürlüğüne karşı sorumlu olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 25: ihale üzerinde kalan kişi kantini bizzat kendisi çalıştıracak ve işin başında bizzat kendisi bulunacaktır. İşletmeci bu yerde öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler çalıştıracaktır. Aynca yanında çalıştıracağı personelin işe alınması için okul idaresinden yazılı olur alacaktır. Okul yöneticilerinin ve okul aile birliğini uygun bulmadıkları kişiler hakkında yöneticilerle işbirliği yaparak gerekli önlemleri alacaktır.

İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içinde teslim edilen kantin açık alan ve salon tahliye edilir.

KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

Madde 27: Kıracı sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hareket ettiğinde sözleşme süresinin sonunda kıracının bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra kiracıya verilir.

İTİLAFLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİ

Madde 28: Bu şartnamelerin veya yapılacak sözleşmenin hüküm veya tatbikinden doğabilecek ihtilafları "VEZİRKÖPRÜ MAHKEMELERİ”NDE çözülecektir.

İhale şartnamesini okudum ve yukarıda yazılı şartları peşinen kabul ediyorum.

 

 

İşletmeci
Benzer İçerikler: