SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


NEITHER….NOR
“Neither…nor” kalıbı Türkçeye “ne….. ne de” biçiminde çevrilir. Kendisi olumsuz
yapıda oludu!u için olumlu fiille kullanılır. Ancak cümlenin anlamı olumsuzdur. Özne
durumunda kullanılırsa ikinci özne tekil ise tekil yardımcı fiille, ço!ul ise ço!ul
yardımcı fiille kullanılır.
Mr Brown neither smokes nor drinks.
Bay Brown ne sigara ne de içki içer.
Neither birinci, Nor ise ikinci sözcükten once gelir. Öznesi ya da nesnesi olumsuz
olan eylemin kendisi olumlu kalır.
Neither Mr Brown nor his wife is very tall.
Ne bay Brown ne de karısı cok uzun boyludur.
Neither Peter nor John were at home last night.
Ne Peter ne de john evde dün gece evdede!ildi.
Neither Tom nor Helen got up early.
She neither goes to the theatre nor to teh cinema.
Grey is neither black nor white.
Gri ne siayh ne de beyazdır.
Helen eats neither beef nor ham.
Helen ne sı!r eti ne de domuz eti yer.
Not only ... but (also/as well)
“Not only...” yapısıyla cümleye ba"lanması durumunda cümlede devrik yapı olu"ur.
Bu yapı Türkçe’ye sadece/yalnızca de!il ……aynı zamanda anlamı ile aktarılır. Bazen
also kullanılmayabilir.
I not only lost my wallet buy (also) my bag.
Sadece cüzdanımı kaybetmedim mantamı da kaybettim.
Not only does he play the piano but he is a good singer (as well).
Sadece piano çalmakla kalmaz, iyi bir "arkıcıdır da.
Not only my uncle but also my aunt came to my birthday party last night.
Do!um günü partime sadece amcam de!il halam da geldi.
The film wasn’t only boring but also very long.
Film sadece sıkıcı de!il aynı zamanda çok uzundu.

EXERCISE :
Complete with “ so, neither, nor”
I can’t drive a car and ____________________
I live in a small town_____________
He never smokes and ____________________ Mary
Mary came to the party , and _______________ did Derek
I’ve already seen that film and _____________ has Helen
I am thirsty ___________
I watched TV last night ____________
I can’t play the quitar_______________________
EXERCISE:
Asagidaki cümleleri neither ve nor kullanarak birlestiriniz.
I can’t read. –I can’t sing a song.
…………………………………………………………………………………
They don’t speak Turkish – They don’t speak French.
…………………………………………………………………………………
The film wasn’t exciting. – It wasn’t interesting.
………………………………………………………………………………..
Fatma doesn’t speak quietly – Fatma doesn’t speak fluently
………………………………………………………………………………..
EXERCISE:
Complete these replies with ‘so’ or ‘neither’:
1.I like Ankara! ……………… do I.
2. I really don’t like pork! ………..do I.
3.I can’t swim  ……………………can I.
Benzer İçerikler: