SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site


 Ahlak dersi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Olayların bitkiler, hayvanlar ve cansız varlıklar arasında geçtiği edebi yazılardır. Olaylar bizi güldürürken eğitir. Ġnsanlar arasında geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü gibi çatıĢmalar anlatılır. Fablın de dört öğesi vardır; kiĢiler, olay, zaman, yer.
 Manzum olarak yazılır ancak mensur fabllar da vardır.
 Alegorik (sembolik) hikâyelerdir.
 Ġnsanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düĢünceye güç kazandırmak isteyen bir çeĢit masaldır.
 TeĢhis ve intak sanatları üzerine kurulmuĢtur.
 Fabllar aslında bir çeĢit masaldır. Ancak masallar nesirken, fabllar genelde nazımdır.
TÜRK VE DÜNYA EDEBĠYATINDA FABL
 Batıda ilk örneği Ezop Masalları’dır.
 Ezop Masalları’nın kaynağı Hint filozofu Beydaba’nın yazdığı “Kelile ve Dimne” adlı eserdir.
 Bu türü ünlendiren yazar, Fransız yazar La Fontaine’dir.
 Türkçedeki ilk örneği ġeyhi’nin 'Harname’sidir.
 Türk edebiyatında Batılı anlamda fabl, Tanzimat döneminde ġinasi’nin 17. yy. Fransız yazarı La Fontaine’den çevirileriyle görülmeye baĢlamıĢtır.
 Dünya edebiyatında ilk ve önemli fabllar Hint yazarı Beydeba’ya aittir. Beydeba'nın fablları Kelile ve Dimne adlı bir eserde toplanmıĢtır.
 Orhan Veli Kanık ve Sabahattin Eyüboğlu, La Fontaine’den fablları Türkçeye çevirmiĢtir.