SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Soru 1

“Anlayabilmek için inanıyorum.” anlayışıyla felsefeyi dine tabi kılmış olan Augustinus’a göre hakikat bizzat Tanrı’nın kendisidir. Yani Tanrı insandadır. İnsanın kendisi de Tanrı’dadır. Felsefe ise bu durumu anlamaya çalışma etkinliğidir. İnsan ancak bunu anlayarak mutlu olur.

Buna parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Hakikati arayan kişi Tanrı’yı aramalıdır.
B) Felsefe ile teolojiyi birbirinden ayırmak olanaksızdır.
C) Hakikate ilişkin bilgi mutluluk için gereksizdir.
D) Felsefeyi Tanrı'nın bilgisine ulaşmak için kullanmak gerekir.
E) Tanrı insan tarafından bilinmeye değecek tek hakikattir.

 

Soru 2

Montesquieu'ya göre cumhuriyet, monarşi ve despotizm olmak üzere üç yönetim biçimi vardır. Bir kişi, toplumu  belli temel yasalara göre yönetiyorsa orada monarşi, yasasız tek kişinin yönetimi söz konusuysa despotizm görülür. Cumhuriyet yönetiminde ise egemenliği elinde bulunduran halk temsilciler aracılığıyla yönetme yetkisini kullanır.

Buna göre yönetim biçimlerini ayırmak için kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egemenliği elinde bulunduranların kim olduğu
B) Yönetimin doğal duruma göre nasıl yapılandığı
C) Yetki kullanımında halkın tercihinin hangi yönde olduğu
D) İktidarın gücünün neye dayandığı
E) Yönetme yetkisinin kim tarafından ve neye dayanarak uygulandığı

 

Soru 3

Kant'ın “Prolegomena” adlı eserinde dile getirdiği idealizm görüşü, şeylerin varlığıyla ilgili değildi. Öyle olsaydı; şeyler, varlıklarından şüphe etmeye ve cisimler dünyasının varlığını reddetmeye müsait hale gelirdi. Şüpheyi bilgi alanında kullanması onu diğer idealizm görüşlerinden ayırır. Çünkü varlıklardan şüphe duymak ve onları reddetmek Kant'ın dile getirmediği şeylerdi. Onun şüphe ettiği nokta; bilginin konusu olan görünenlerin, şeylere ait bilgiyi verip vermediğidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant'ın bu görüşü ile uyuşmamaktadır?

A) İnsan düşüncesinden bağımsız bir varlık alanı vardır.
B) Varlık bilgisinin hakikati yansıttığına şüphe ile yaklaşılmalıdır.
C) Cisimler dünyasının varlığı kesindir.
D) Cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılır.
E) Gerçekler dünyasının özlerini algılayamayız.

 

Soru 4

Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Benzer atomlar rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunludur. Demokritos’a göre, evrendeki her nesne bu şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur.

Demokritos’un bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretilerden hangisine bir örnek oluşturur?

A) Varoluşçuluk
B) Materyalizm
C) Fenomenalizm
D) İdealizm
E) Düalizm

 

Soru 5

Hristiyan felsefesinde genel olarak ‘Varlık nedir?’ sorusuna ‘Tanrı’nın kendisidir.’ cevabı verilmekteydi. Bu dönemde felsefe dine hizmet ettiği ve Tanrı’nın varlığını kabul ettirmek için çalıştığı sürece yararlı görülüyordu.

Buna göre, Hristiyan düşüncesindeki gerçeklik için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsan algısına bağlı bir durumdur.
B) Hali hazırda verilmiş bir bilgidir.
C) Bir tür var olma durumudur.
D) Bir doğruluk ölçütü olarak değerlendirilmiştir.
E) Soyut ya da somut olabilen bir yapıya sahiptir.

Devamı ektedir.

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (ogmmateryal-1850102.pdf)11. Sınıf Felsefe Tüm Üniteler Cevap Anahtarlı 100 Soru Testi - 111. Sınıf Felsefe Tüm Üniteler Cevap Anahtarlı 100 Soru Testi - 1